Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

História a súčasnosť cechu

Po zmene spoločensko-ekonomického systému v roku 1989 bolo opäť umožnené slobodne podnikať. V roku 1990 sa začali zakladať prvé zlatnícke firmy.

 

Po prvých rokoch budovania dielní, obchodov, ateliérov bolo potrebné zlatníkov- podnikateľov podporiť v ich činnosti. Na základe iniciatívy starostu Živnostenského spoločenstva Bratislava, profesora Antona Rašku boli vypracované podľa zákona č. 83/1990 Zb. Stanovy cechu a Návrh na registráciu občianskeho združenia s názvom Cech zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia. Návrh na Ministerstvo vnútra SR predložil prípravný výbor v zložení: Ing. Jozef Koleň, Attila Nemeš, Anton Wendl, Igor Slezák. Po schválení a zaregistrovaní 5. mája 1995 vznikla prvá stavovská organizácia svojho druhu v SR. Prípravný výbor zvolal na prvého júna 1995 zakladajúce zhromaždenie, ktorého sa zúčastnilo 30 zástupcov z 25 firiem. Zhromaždenie zvolilo organizačný výbor, ktorý zvolal prvé Ustanovujúce zhromaždenie na 28. októbra 1995. Zúčastnilo sa ho 23 už prihlásených členov. Do funkcie cechmajstra bol zvolený Ing. Jozef Koleň.

 

V priebehu rokov o členstvo prejavili záujem fyzické a právnické osoby z celej SR. Táto skutočnosť bola podnetom na predloženie návrhu cechovému zhromaždeniu na zmenu pôvodného názvu na: Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska. Návrh bol jednohlasne prijatý a schválený na cechovom zhromaždení dňa 21.marca 2004.

 

Cech je stavovskou organizáciou, ktorá združuje na základe dobrovoľnosti občanov Slovenskej republiky zaoberajúcich sa predovšetkým výrobou šperkov a spracovaním drahých kovov. Hlavným poslaním cechu je budovanie stavovskej hrdosti, ktorá sa má odvíjať od kvality výrobkov, odborného prístupu, korektného jednania a dodržiavania kódexu slušného správania. V rámci svojej činnosti sa cech v zastúpení cechovou radou zameriava na rozvoj informačného systému tak, aby jeho členovia mali dostatok informácii z oblasti odbornej, právnej, pracovno-právnej, propagačnej, ale tiež v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stredoškolskej mládeže.

 

Cech spolupracuje s ústrednými orgánmi SR a Puncovým úradom SR pri tvorbe legislatívy a jej aplikácie do praxe. Vytvára podmienky pre úspešné podnikanie svojich členov a presadzuje ich záujmy a potreby.

 

Súčasným cechmajstrom je od roku 2004 Ľubomír Déči.

Zakladajúcimi členmi cechu boli aj vynikajúci majstri, čestní členovia cechu

 
Ľudovít Malán *6.03. 1929 – †16.12. 2007 uznávaný zlatník , dlhoročný majster zákazkovej dielne v Zlatokove Bratislava. Držiteľ najvyššej, deviatej triedy v zlatníckom remesle. Ešte v dôchodkovom veku odovzdával svoje vedomosti učňovskej mládeži.

 
Miloslav Blaho *18.02. 1940 – †30.08. 2012 rytec medailér, pôsobil v mincovni Kremnica, väčšinu aktívneho času pracoval v Zlatokove Bratislava, kde sa venoval osádzaniu kameňov, výrobe plakiet, medailí a razníc. Bol členom združenia medailérov Slovenska. Pre cech zhotovil dar – raznicu cechového odznaku.

 
Ján Závadsky *12.06. 1922 – †20.10. 2012 uznávaný rytec, odborník na plošné gravírovanie a rezané logá. Ako kovorytec, začínal v Zlatokove Trenčín, 35 rokov pracoval v podniku Klenoty

 
Títo kolegovia neboli len prvotriedni odborníci, boli to ľudia ochotní podeliť sa o svoje
skúsenosti a vedomosti z dlhoročnej praxe. Už v začiatkoch pochopili význam nášho
združenia.

 
Boli pre nás oporou, inšpiráciou, vzorom.

 
Ďakujeme

Ľ.D.