Cech zlatníkov a klenotníkov Slovenska

Aktuality

line

4.7.

2018

Zápis zo zasadnutia cechovej rady

Dokument

line

Súčasnosť cechu

Cech je stavovskou organizáciou,ktorá združuje ,na základe dobrovoľnosti, občanov slovenskej republiky,zaoberajúcich sa predovšetkým výrobou šperkov a spracovaním drahých kovov. Hlavným poslaním cechu je budovanie stavovskej hrdosti,ktorá sa má odvíjať od kvality výrobkov, odborného prístupu,korektného jednania,a dodržiavania kódexu slušného správania. V rámci svojej činnosti sa cech v zastúpení cechovou radou, zameriava na rozvoj informačného systému tak, aby jeho členovia mali dostatok informácií z oblasti odbornej, právnej, pracovnoprávnej, propagačnej, ale tiež z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy stredoškolskej mládeže. Cech spolupracuje s ústrednými orgánmi SR a Puncovým úradom SR pri tvorbe legislatívy a jej aplikácie do praxe. Vytvára podmienky pre úspešné podnikanie svojich členov a presadzuje ich záujmy a potreby.

line

Stredoveké zlatnícke značky

z územia dnešného Slovenska, 16.-19. storočie

Viac